Digipädevus

Teeme ühe asja kohe selgeks. Digipädevus on mõiste, mida tuleb kasutada ainsuses 🙂

Digipädevus on suutlikkus lahendada (õppe)töös ettetulevaid probleeme digitehnoloogia abil.

Digipädevus on uus ja alles kujunev mõiste ning digitehnoloogia kiire arenguga seoses muutub pidevalt ka sellega seonduvate teadmiste ja oskuste sisu. Seega, ära üllatu, kui sa leiad pisut erienvaid tõlgendusi ja sõnastusi. Digipädevuse mõistest defineeritakse ja kasutatakse teinekord väga erinevalt. Näiteks on kohati digipädevuse all mõistetud pelgalt interneti kasutamise oskust. Teisalt kasutatakse digipädevust meedia-, info- või digitaalse kirjaoskuse sünonüümina, mis on oluliselt avarama tähendusväljaga (What is digital competence? 2011).

Digipädevusmudel

Digipädevus alushariduses hõlmab erinevaid oskusi ja teadmisi ning on abiks õpetajale mõistmaks, mida laps peaks oskama. Digipädevus ei teki ise. Seda tuleb kujundada, arendada ja harjutada maast madalast.

Selleks, et oleks lihtsam ja arusaadavam, MIDA siis on vaja lastel arenda ning toetada, saad abiks võtta digipädevusmudeli ja hindamiskriteeriumid.