Siia on koondatud Eestis kehtiv alushariduse digipädevusmudeli nelja digiturvalisuse alampädevuse kirjeldused ja hindamiskriteeriumid

Digiseadmete kaitse

Õppija rakendab turvameetmeid oma isikuandmete ja privaatsuse kaitseks digikeskkonnas. Õppija veendub, kuidas mingi digiteenus tema isikuandmeid kasutab, lähtudes teenuse privaatsusreeglitest.

Laps:

 • kasutab digiseadmeid (sh robootika) heaperemehelikult;
 • teatab täiskasvanule, kui digiseade ei ole töökorras või mõni selle detail on kaduma läinud;
 • teab, et tundmatuid programme või rakendusi digiseadmesse ei laadita;
 • küsib abi, kui ekraanile ilmuvad teated jäävad arusaamatuks;
 • mõistab, et tundmatute linkide ja reklaamide klikkimine on ohtlik.

Isikuandmete ja privaatsuse kaitse

Õppija rakendab turvameetmeid oma isikuandmete ja privaatsuse kaitseks digikeskkonnas. Õppija veendub, kuidas mingi digiteenus tema isikuandmeid kasutab, lähtudes teenuse privaatsusreeglitest.

Laps:

 • teab, et oma isiklikku infot (nt nimi, kodune aadress, isiklikud pereasjad) internetis ei jagata;
 • teab, et kaaslaste pildistamiseks või filmimiseks tuleb luba küsida;
 • teab, et teiste inimeste kohta info jagamine internetis ei ole lubatud.

Tervise ja heaolu kaitse

Õppija on teadlik digitehnoloogia kasutamisega seotud vaimse ja füüsilise tervise riskidest ning oskab neid riske ennetada. Õppija oskab küberkiusamist märgata ja sellele adekvaatselt reageerida.

Laps:

 • mõistab, et piiratud aeg ekraani vaatamiseks on tema enda tervise kaitseks.
 • jälgib arvuti kasutamisel oma keha asendit ja asukohta ning muudab seda vajadusel;
 • teeb täiskasvanu juhendamisel arvuti kasutamise vahele liikumispause ja silmaharjutusi;
 • küsib täiskasvanult abi, kui ekraanil toimuv jääb talle arusaamatuks, tundub ebasobiv või on häiriv.

Keskkonna kaitse

Õppija on teadlik digitehnoloogia mõjust looduskeskkonnale.

Laps:

 • teab, et digitehnoloogia kasutamine kulutab energiat;
 • teab, et vananenud ja katkine tehnoloogia ei ole olmeprügi.